Rada Seniorów Dzielnicy Targówek

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr LXIX/281/2014 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, uchwałą nr 1807/2021 z dnia 7 września 2021 r. powołał na trzyletnią kadencję członków Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w składzie:

Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Krzysztof Lewandowski - członek Rady Seniorów w kadencji 2021-2024

Krzysztof Lewandowski (Przewodniczący Rady Seniorów)

Joanna Celińska - członek Rady Seniorów w kadencji 2021-2024

Joanna Celińska (przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów)

Zofia Baryczka - członek Rady Seniorów w kadencji 2021-2024

Zofia Baryczka (Sekretarz Rady)

Zbigniew Lewandowski - członek Rady Seniorów w kadencji 2021-2024

Zbigniew Lewandowski 
Bożena Ołdak, członek Rady Seniorów
 
Bożena Ołdak

Jerzy Pluta - członek Rady Seniorów w kadencji 2021-2024

Jerzy Pluta 

Jadwiga Wróblewska - członek Rady Seniorów w kadencji 2021-2024

Jadwiga Wróblewska

Danuta Ziębińska - członek Rady Seniorów w kadencji 2021-2024

Danuta Ziębińska 

 

Przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego:

Adam Jaworowski
 

 

 

Adam Jaworowski

 

Przedstawiciel Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Witold Harasim - członek Rady Seniorów w kadencji 2021-2024

Witold Harasim

 

Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Marek Bieżański - członek Rady Seniorów w kadencji 2021-2024

Marek Bieżański (Zastępca Przewodniczącego Rady)

 

Rada jako reprezentant wszystkich seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy jest zespołem 
o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy 
i doświadczenia środowisk osób starszych współpracuje z władzami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania  i realizacji polityki senioralnej.
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Kadencja członka Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania. Członek Rady pełni swoją funkcję społecznie.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,
  • pełnienie roli konsultacyjnej i doradczej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,
  • współpraca z Warszawską Radą Seniorów,
  • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych,
  • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy są jawne i odbywają się w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. L. Kondratowicza 20) nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Adres korespondencyjny:

Rada Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
ul. L. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa
tel. (22) 44 38 741
fax (22) 44 38 758
e-mail: rstargowek@op.pl
 

Załączniki: