null

Deklaracja dostępności strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-13.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Agnieszka Salecka

E-mail: jadamski@um.warszawa.pl

Telefon: +48226705210

 

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,

złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy znajdują się w dwóch lokalizacjach:
  1. a. Siedziba Główna, 03-535 Warszawa, ul. Gościeradowska 5,
  2. b. Siedziba Rejonu „Bródno” 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 86
 2. Siedziba Główna jest niedostępna architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Obsługa prowadzona jest w Siedzibie  znajdującym się w siedzibie głównej Zakładu.
 3. Do budynku Siedziby Rejonu Bródno prowadzi jedno wejście. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zakładu.
 4. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze wraz z przyległymi pomieszczeniami. Przed wejściem znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem na korytarz, po lewej stronie umieszczona jest tablica informacyjna zawierająca dane kontaktowe do poszczególnych komórek Zakładu.
 5. Obsługa interesanta prowadzona jest na parterze budynku.
 6. W budynku nie ma windy. W przypadku konieczności dotarcia interesanta do właściwej komórki Zakładu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ochrony, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze.
 7. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 

Sposób dojazdu

Siedziba Główna, 03-535 Warszawa, ul. Gościeradowska 5

Budynek znajduje się na w pobliżu skrzyżowania ulic św. Wincentego z ul. Gościeradowską.

Dojście piesze od ul. św. Wincentego, Olgierda, Kołowej a także Michała Ossowskiego.

Możliwy dojazd liniami autobusowymi. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 200 m: Rogowska 02, Kołowa 02, Kołowa 04, DKS Targówek 01, DKS Targówek 03 

Najbliższe dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ul. Gościeradowskiej, Tykocińskiej oraz Olgierda

Najbliższy postój taksówek jest na ul. św. Wincentego oraz Kołowej 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

     

Siedziba Rejonu „Bródno” 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 86

Budynek znajduje się na w pobliżu skrzyżowania ulicy Toruńskiej z ulicą Łabiszyńska w okolicy.

Dojście piesze od ul. Toruńskiej, Łabiszyńskiej, Turmonockiej oraz skomunikowanymi z nimi drogami wewnętrznymi.

Możliwy dojazd liniami autobusowymi. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 350-500 m: Turmonocka 01, Turmonocka 82, KS Polonez 01

Najbliższe dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w ciągu ul. Toruńskiej 

Najbliższy postój taksówek jest na ul. w ciągu ulicy Toruńskiej oraz Trasy Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. i skrzyżowania z ulicą Łabiszyńską.