Wydziały i delegatury

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (UD-X-WAB)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 322 (III piętro)
tel.: 22 44 38 669
e-mail: targowek.wab@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Wojciech Pietrzak

Zakres działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek:

sprawy architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

 1. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. podejmowanie czynności określonych w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2022., poz.503 ze zm.),
 3. podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021., poz.1984 ze zm.),
 4. prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz właściwym organom i jednostkom,
 5. współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie,
 6. przygotowywanie opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa dla inwestycji należących do kompetencji dzielnicy,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022., poz.1693 ze zm.), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022, poz. 479 ze zm.) dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
 8. przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
 9. wydawanie opinii na wniosek innych jednostek, a w szczególności opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych, czasowych dzierżaw, terenów objętych roszczeniami o zwrot – na wniosek Biura Geodezji i Katastru, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz Biura Spraw Dekretowych;

 

Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy (UD-X-WBK)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 218 (II piętro)
tel.: 22 44 38 546
e-mail: targowek.wbk@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Elżbieta Marecka

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Finansowo - Księgowy 

  ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
  pok.: 206,207,212,213
  tel.: 22 44 38 807
  kierownik referatu: Katarzyna Gutowska

 • Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz 

  ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
  pok.: 202,204,205
  tel.: (+48) 22 44 38 573
  kierownik referatu: Marzena Kisiel

 • Referat Windykacji Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (UD-X-WBK-OK)

  ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
  pok.: 201,203
  tel.: (+48) 22 44 38 595 (604,599)
  kierownik referatu: Alina Obłucka

 • Referat Dochodów Niepodatkowych (UD-X-WBK-DN)

  ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
  tel.: (+48) 22 44 38 557
  kierownik referatu: Marta Bylina

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (UD-X-WDZ)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 426 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 589
e-mail: targowek.wdz@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Katarzyna Stępień

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Targówek należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego
 2. do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie ich w formę dokumentu elektronicznego, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja;
 4. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 5. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.);
 6. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);
 8. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Targówek;
 9. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej na terenie Dzielnicy Targówek;
 10. wydawanie identyfikatorów dla stoisk handlowych znajdujących się w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy Targówek.

Podległe komórki organizacyjne:

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

  tel.: 22 44 38 594 (600, 602)

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zezwoleń Alkoholowych i Handlu 

  tel.: 22 44 38 589 (590, 592)

Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy (UD-X-WEW)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 230 (II piętro)
tel.: 22 44 38 641
e-mail: targowek.wew@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Katarzyna Majdura

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy (UD-X-WGN)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel.: 22 44 38 657, 22 44 38 783
e-mail: targowek.wgn@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Katarzyna Maziarska

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (UD-X-WIR)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 320 (III piętro)
tel.: 22 44 38 627
e-mail: targowek.wir@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Andrzej Kiryluk

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy (UD-X-WID)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 311 (III piętro)
tel.: 22 44 38 608
e-mail: targowek.wid@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Jacek Szymak

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Inwestycji
 • Referat Remontów

Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz (UD-X-WKF)

tel.: 22 44 38 531
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel.: 22 44 38 531

naczelnik wydziału: Sylwia Weilandt
e-mail: sweilandt@um.warszawa.pl

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy (UD-X-WKP)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel.: 22 44 38 822
e-mail: targowek.wkp@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Magdalena Anyszewska

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (UD-X-WOM)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 118
tel.: 22 44 38 727
e-mail: targowek.wom@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Hanna Stańczak

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Kancelaryjny
 • Referat Obsługi Bezpośredniej

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (UD-X-WOR)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 123 (I piętro)
tel.: 22 44 38 538
e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl 
p.o. naczelnika wydziału: Tomasz Oprus

Zadania:

 1. obsługa administracyjno-biurowa sesji Rady Dzielnicy oraz posiedzeń Komisji Rady:
 2. przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji z posiedzeń Rady Dzielnicy w tym obsługa elektronicznego systemu do głosowania oraz  protokołowanie obrad;
 3. przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji z działania Komisji Rady Dzielnicy w tym protokołowanie ich obrad;
 4. koordynowanie obiegu zarówno projektów, jak i podjętych uchwał oraz stanowisk Rady Dzielnicy, prowadzenie ich rejestru oraz zamieszczanie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dzielnicy;
 5. prowadzenie obsługi sekretarskiej Przewodniczącego Rady; organizacja udziału w ważnych uroczystościach i wydarzeniach;
 6. przekazywanie interpelacji i zapytań radnych, prowadzenie ich rejestru, zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dzielnicy wraz z odpowiedziami;
 7. udzielanie pomocy Radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu, w tym prowadzenie dyżurów oraz stała aktualizacja informacji o pracach Rady w Biuletynie Informacji Publicznej;
 8. przyjmowanie oraz prowadzenie wykazu skarg wpływających do Rady Dzielnicy oraz prowadzenie wykazu ich odpowiedzi;
 9. stworzenie organizacyjnych warunków do odbierania przez Przewodniczącego Rady i przechowywania wymaganych prawem oświadczeń majątkowych;
 10. współpraca z Radami Osiedli powołanymi przez Radę Dzielnicy;

Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki dla Dzielnicy (UD-X-WOI)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 329 (III piętro)
tel.: 22 44 38 505
e-mail: targowek.woi@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Dorota Michałowska
 

Podległe komórki organizacyjne:

 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Referat Informatyki
 • Referat Obsługi Urzędu Dzielnicy

Wydział Obsługi Zarządu Dzielnicy (UD-X-WOZ)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 431 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 525
e-mail: targowek.woz@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Elżbieta Sukiennik

Zadania:

Do zadań Wydziału Obsługi Zarządu należy w szczególności:

 1. obsługa i organizacja pracy Zarządu Dzielnicy
 2. koordynowanie pracy sekretariatów Członków Zarządu Dzielnicy
 3. koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy
 4. koordynowanie skarg i wniosków oraz wniosków o udzielenie informacji publicznej wpływających do Urzędu Dzielnicy,
 5. prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy
 6. administrowanie stroną internetową Dzielnicy we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy
 7. prowadzenie spraw związanych z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Dzielnicy
 8. prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Organizacyjny
  Kierownik Referatu: Monika Lewandowska
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy w Dzielnicy
  Rafał Lasota, tel. 510 205 077, e-mail: rlasota@um.warszawa.pl

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (UD-X-WOŚ)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 403 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 687
e-mail: targowek.wos@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Anna Sałata

Wydział Prawny dla Dzielnicy (UD-X-WPR)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 130
tel.: 22 44 38 691
e-mail: targowek.wpr@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Dominik Kolarz

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (UD-X-WSZ)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 409 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 729
e-mail: targowek.wsz@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Andrzej Dębski

Zadania:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek realizuje zadania z zakresu:

 1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 2. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń w ramach pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+), Rządowego Programu „Dobry start” (Program 300+), Karty Dużej Rodziny
 3. nieodpłatnej pomocy prawnej
 4. pozostałych inicjatyw społecznych (Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie, obsługa Rady Seniorów oraz Społecznej Rady Kombatanckiej)

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Świadczeń Rodzinnych
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (UD-X-WZL)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 113 (I piętro)
tel.: 22 44 38 744
e-mail: targowek.wzl@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Dorota Laskowska

Zespół Kadr dla Dzielnicy

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 305 (III piętro)
tel.: 22 44 38 586 (585, 773)
e-mail: targowek.zkd@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Rafał Kropacz

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (UD-X-ZSR)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 435 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 706
e-mail: targowek.zsr@um.warszawa.pl

kierownik zespołu: Urszula Wójcicka

Zadania Zespołu Sportu i Rekreacji:

 1. nadzór nad Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze sportu, w tym udzielenie dotacji
 3. organizacja dodatkowych zajęć sportowych realizowanych w placówkach oświatowych
 4. organizacja zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców
 5. obsługa bieżących spraw Zespołu Sportu i Rekreacji związanych z korespondencją, finansami, budżetem partycypacyjnym, zamówieniami publicznymi, itp.

Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (ZOK)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok. 415 (IV piętro)
tel.: 22 443 85 97; 22 443 86 39; 22 443 86 89; 22 443 86 01
e-mail: targowek.zok@um.warszawa.pl
kierownik zespołu: Mariusz Jałtuszewski

Do zakresu Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Targówek należy prowadzenie spraw
z zakresu utrzymania czystości i porządku, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa, obejmujących w szczególności:

 1. przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym weryfikacja poprawności ich sporządzenia i rejestracja w systemie informatycznym gospodarki odpadami komunalnymi dla m.st. Warszawy;
 2. prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach określonych w art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 4. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach określonych w art. 6ka ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 5. dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 6. wystawianie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku określonym w art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

Podstawa prawna: § 65a Zarządzenia nr 1772/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 2 listopada 2021 r.

Zespół Zamówień Publicznych (UD-X-ZZP)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 301
tel.: 22 44 38 692
22 44 38 696 - przetargi
e-mail: targowek.zzp@um.warszawa.pl 
kierownik zespołu: Ewa Kowalska

Do zakresu działania Zespołu Zamówień Publicznych dla Dzielnicy należy w szczególności:

 • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • udział w pracach komisji przetargowych oraz obsługa organizacyjna tych komisji w zakresie prowadzonych postępowań;
 • opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • współpraca z Biurem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy zamówieniami publicznymi;
 • przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów przeprowadzanych w Urzędzie Dzielnicy;
 • wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych i konkursach w Urzędzie Dzielnicy;
 • sporządzanie sprawozdań i raportów na temat konkursów oraz zamówień publicznych udzielonych w Urzędzie Dzielnicy;
 • prowadzenie strony internetowej Urzędu Dzielnicy w części poświęconej postępowaniom o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów, prowadzonych z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • reprezentowanie Urzędu Dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej.

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 108 (I piętro)
tel.: 22 44 38 762
e-mail: targowek.baiso@um.warszawa.pl

naczelnik delegatury: Albert Olędzki

Telefony kontaktowe:

Ewidencja ludności, dowody osobiste
tel.: 22 44 38 789, 22 44 38 794

Kierownik Działu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych: Wioletta Ulejczyk
tel.: 22 44 38 793

rejestracja pojazdów
tel.: 22 44 38 777, 22 44 38 762

wydawanie uprawnień
tel.: 22 44 38 771, 22 44 38 772

Kierownik Działu Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień: Dorota Gapys-Kozłowska
tel.: 22 44 38 766

Zadania:

Wykonywanie zadań w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, praw jazdy, rejestracji pojazdów
 

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 407 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 830
e-mail: targowek.bbizk@um.warszawa.pl

Kierownik Zespołu: Jarosław Konończuk - tel. 22 44 38 832

 • sprawy obronne - tel. 22 44 38 831
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny - tel. 22 44 38 830
 • zarządzanie kryzysowe - tel. 22 44 38 829

Zadania:

Pracami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora i naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów delegatur.

Do zadań delegatur BBiZK należy wykonywanie zadań Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w granicach administracyjnych dzielnicy. Kierownicy zespołów delegatur odpowiadają za koordynację pracy oraz merytoryczne i terminowe wykonywanie zadań w delegaturach. W zakresie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej współpracują z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi na terenie dzielnicy, m.in. z Wydziałami Urzędu, Policją, Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną, Wojskowym Centrum Rekrutacji Warszawa – Praga i z Zarządami Dzielnic.

Podstawowe zadania.

Do Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. współpraca z Policją oraz innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi z zakresu ochrony ładu porządku i bezpieczeństwa publicznego
 2. analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 3. analiza i ocena potencjalnych zagrożeń występujących na terenie dzielnicy
 4. opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów oraz procedur niezbędnych do skutecznego zwalczania zagrożeń

Do zakresu działania Delegatur Biura – Zespołów należy w szczególności:

W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 1. analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
 3. przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
 4. gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
 6. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
 7. gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 8. realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
 9. nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
 10. radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego, urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
 12. uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
 13. uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
 14. pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 15. realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
 16. współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;

W zakresie spraw obronnych:

 1. aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
 2. uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 3. prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
 4. organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy” w dzielnicach,
 5. opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
 6. opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
 7. przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
 9. (uchylony)
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 11. opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
 12. współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
 13. udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
 14. udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”,
 15. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny.