Wydziały i delegatury

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 322 (III piętro)
tel.: 22 44 38 669
e-mail: targowek.wab@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Wojciech Pietrzak

Czym się zajmujemy:

 • prowadzimy postępowania i rozpatrujemy wnioski o wydanie: 
  • pozwolenia na budowę/rozbiórkę; 
  • zmiany pozwolenia na budowę/rozbiórkę;
  • decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • zaświadczeń o samodzielności lokali
 • przyjmujemy zgłoszenia budowy, rozbiórki, przebudowy lub wykonywania robót budowlanych
 • zajmujemy się wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń, związanych z planem zagospodarowania.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 218 (II piętro)
tel.: 22 44 38 546
e-mail: targowek.wbk@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Elżbieta Marecka

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Finansowo - Księgowy 
  pok.: 206,207,212,213
  tel.: 22 44 38 807
  kierownik referatu: Katarzyna Gutowska

 • Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz
  pok.: 202,204,205
  tel.: (+48) 22 44 38 573
  kierownik referatu: Marzena Kisiel

 • Referat Windykacji Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  pok.: 201,203
  tel.: (+48) 22 44 38 595 (604,599)
  kierownik referatu: Alina Obłucka

 • Referat Dochodów Niepodatkowych
  tel.: (+48) 22 44 38 557
  kierownik referatu: Marta Bylina

Czym się zajmujemy:

 • rachunkowością i obsługą finansowo-księgową Dzielnicy,
 • opracowywaniem projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
 • sprawozdawczością budżetową oraz finansową,
 • rachunkowością analityczną dochodów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym prowadzeniem wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy,
 • prowadzeniem rozliczeń VAT.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 426 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 589
e-mail: targowek.wdz@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Katarzyna Stępień

Czym się zajmujemy:

 • zajmujemy się udzielaniem informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyjmowaniem wniosków, dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcaniem ich w formę dokumentu elektronicznego, przesyłaniem wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacją;
 • wykonywaniem czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 • wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
 • wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 • prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonywaniem innych czynności, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • przygotowywaniem projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Targówek;
 • przygotowywaniem projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej na terenie Dzielnicy Targówek;
 • wydawaniem identyfikatorów dla stoisk handlowych, znajdujących się w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy Targówek.

Podległe komórki organizacyjne:

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej
  tel.: 22 44 38 594 (600, 602)

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zezwoleń Alkoholowych i Handlu
  tel.: 22 44 38 589 (590, 592)

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 230 (II piętro)
tel.: 22 44 38 641
e-mail: targowek.wew@um.warszawa.pl
Profil na portalu Facebook (grupa publiczna #EdukacjaTargówek)
naczelnik wydziału: Katarzyna Majdura

Czym się zajmujemy:

 • prowadzeniem i organizacją publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;
 • zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • realizacją projektów edukacyjnych dla mieszkańców dzielnicy, np. Wszechnica Edukacyjna Targówek, Dzielnicowa Kampania „Na Targówku czytamy dzieciom”, „Zaprzyjaźnij się ze szkołą”; 
 • przeprowadzaniem procedury przyznawania nagrody „Orzeł Targówka” dla uczniów szkół oraz nagrody „Artifex Docendi - Mistrz Nauczania” dla nauczycieli placówek;
 • prowadzeniem grupy publicznej #Edukacja Targówek w serwisie społecznościowym Facebook. To platforma wymiany informacji i dzielenia się dobrą praktyką dla wszystkich zainteresowanych oraz czerpania wiedzy z obszaru edukacji.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel.: 22 44 38 657, 22 44 38 783
e-mail: targowek.wgn@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Katarzyna Maziarska

Czym się zajmujemy:

 • prowadzeniem spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy,
 • prowadzeniem spraw w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, terminów oraz innych spraw wynikających z umów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • kontrolą wykonywania umów i rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego,
 • składaniem wniosków do sądu o ustanawianie i wykreślenie hipotek stanowiących zabezpieczenie wierzytelności m.st. Warszawy,
 • prowadzeniem spraw z zakresu wyrażania zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla nieruchomości m.st. Warszawy,
 • udostępnianiem nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
 • obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu,
 • prowadzeniem spraw ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz spraw ustanowienia drogi koniecznej,
 • naliczaniem opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżaw, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy,
 • prowadzeniem spraw dotyczących ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości położonych na terenie dzielnicy,
 • prowadzeniem spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy,
 • regulacją stanu prawnego gruntów na rzecz m.st. Warszawy, zakładanie i aktualizowanie ksiąg wieczystych,
 • prowadzeniem zasobu nieruchomości m.st. Warszawy,
 • regulacją praw do gruntu ogrodów działkowych,
 • regulacją praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków,
 • regulacją praw do gruntu w trybie art. 209a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • prowadzeniem spraw w zakresie nabywania nieruchomości na własność m.st. Warszawy,
 • prowadzeniem postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy,
 • prowadzeniem spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów wywłaszczonej nieruchomości lub jej części,
 • przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym, 
 • przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń,
 • opiniowaniem wykonania lub nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie,
 • przygotowywaniem projektów decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6  i 7 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy oraz podejmowanie wszelkich czynności, w tym przygotowywanie projektów postanowień i zaświadczeń.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 320 (III piętro)
tel.: 22 44 38 627
e-mail: targowek.wir@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Andrzej Kiryluk

Czym się zajmujemy:

 • wydajemy decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, na umieszczenie obiektu budowlanego, wydajemy decyzje lokalizacyjne, decyzje na lokalizację lub przebudowę zjazdu oraz na wyłączność np. pod miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej
 • przygotowujemy inwestycje na budowę nowych dróg i chodników, ich przebudowę i remonty dróg i chodników
 • przygotowujemy umowy na świadczenie usług, związanych z obsługą toalet, w tym na wywóz nieczystości płynnych, w zakresie konserwacji studni oligoceńskich, utrzymania placów zabaw, siłowni plenerowych, konserwacji  fontann i urządzeń wodnych w Parku Bródnowskim, Parku Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, skwerze Sternhela,  urządzeń na placach zabaw,  piaskownic, sadzenia drzew w pasach dróg gminnych, usuwania padłych zwierząt w wyniku kolizji z samochodem wraz z ich utylizacją, a także na roboty drogowe związane z oznakowaniem ulic i oświetleniem ulic, urządzaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej, opróżnianiem koszy ulicznych, sprzątaniem ulic i pozostałych elementów pasa drogowego, odpompowywaniem wody z dróg kategorii gminnej, odśnieżaniem ulic i chodników, zamiataniem ulic i chodników
 • opiniujemy projekty organizacji ruchu
 • obsługujemy linię 19115

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 311 (III piętro)
tel.: 22 44 38 608
e-mail: targowek.wid@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Jacek Szymak

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Inwestycji
 • Referat Remontów

Czym się zajmujemy:

Prowadzimy inwestycje, związane z realizacją zadań inwestycyjnych wpisanych do budżetu Dzielnicy Targówek - dotyczących obiektów kubaturowych oraz remonty i konserwację placówek oświatowych.  Przygotowujemy założenia funkcjonalno-użytkowe i finansowe dla nowych zadań inwestycyjnych oraz nadzorujemy cały proces do czasu rozliczenia zadania i przekazania obiektów użytkownikom.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 303 (III piętro)
tel.: 22 44 38 531
e-mail: targowek.wkf@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Sylwia Weilandt

Czym się zajmujemy:

 • pozyskiwaniem funduszy unijnych i środków zewnętrznych
 • koordynacją i realizacją projektów UE
 • koordynacją: budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej, konsultacji społecznych  
 • koordynacją i wdrażaniem strategii rozwoju Warszawy #Warszawa2030
 • wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w Dzielnicy Targówek
 • prowadzeniem Klubu Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek oraz Forum Przedsiębiorców na Targówku
 • współpracą z uczelniami i partnerami biznesowymi
 • organizacją i wsparciem technicznym Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Targówek (DKDS Targówek)

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel.: 22 44 38 822
e-mail: targowek.wkp@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Magdalena Anyszewska

Czym się zajmujemy:

Zajmujemy się organizowaniem wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie dzielnicy Targówek, prowadzimy nadzór nad instytucjami kultury (Centrum Kultury i Aktywności, Dom Kultury Świt, Dom Kultury Zacisze, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek), współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie kultury, przygotowujemy materiały promocyjne i informacyjne dotyczące dzielnicy.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 118
tel.: 22 44 38 727
e-mail: targowek.wom@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Hanna Stańczak

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Kancelaryjny
 • Referat Obsługi Bezpośredniej

Czym się zajmujemy:

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Targówek zajmuje się udzielaniem informacji o procedurach dotyczących spraw załatwianych w urzędzie, wydawaniem druków, pomocą przy wypełnianiu formularzy oraz obsługą korespondencji przychodzącej i wysyłanej przez Urząd Dzielnicy Targówek.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 123 (I piętro)
tel.: 22 44 38 538
e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Tomasz Oprus

Czym się zajmujemy:

Zajmujemy się obsługą organizacyjno-biurową Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w tym opracowywaniem dokumentów, sporządzaniem protokołów z posiedzeń komisji i sesji oraz zamieszczaniem ich w Biuletynie Informacji Publicznej, a także obsługą kancelaryjno-biurową wydziału oraz pomocą radnym w sprawowaniu mandatu radnego. Prowadzimy rejestr uchwał i stanowisk przyjętych przez Radę Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, rejestr interpelacji i zapytań oraz rejestr skarg, wniosków i petycji.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 329 (III piętro)
tel.: 22 44 38 505
e-mail: targowek.woi@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Dorota Michałowska

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Informatyki
 • Referat Obsługi Urzędu Dzielnicy

Czym się zajmujemy:

Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki zapewnienia prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Dzielnicy, Delegatur oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 431 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 525
e-mail: targowek.woz@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Elżbieta Sukiennik

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Organizacyjny
  Kierownik Referatu: Monika Lewandowska
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy w Dzielnicy:
  Rafał Lasota, tel. 22 44 38 527, e-mail: rlasota@um.warszawa.pl

Czym się zajmujemy:

Do naszych obowiązków należy obsługa i organizacja pracy Zarządu Dzielnicy. Jesteśmy odpowiedzialni za politykę informacyjną Dzielnicy i administrowanie strony Urzędu Dzielnicy. Koordynujemy działania związane z udzielaniem pełnomocnictw Członkom Zarządu, rozpatrywaniem interpelacji przekazanych burmistrzowi oraz działania związane z realizacją skarg, petycji i wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływających do Urzędu Dzielnicy. Prowadzimy filię archiwum zakładowego Urzędu.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 403 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 687
e-mail: targowek.wos@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Anna Sałata

Czym się zajmujemy:

Zajmujemy się wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew, utrzymaniem porządku, czystości i zieleni w parkach i na skwerach, wykonujemy zadania z zakresu ochrony zwierząt w mieście, prowadzimy postępowania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonania Dzielnicy
Do zakresu działania Wydziału należy:

 • utrzymanie zieleni, porządku i czystości na terenach parków i skwerów w dzielnicy
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew
 • zadania z zakresu ochrony zwierząt w mieście w Wydziale Ochrony Środowiska,
 • wydawanie decyzji na posiadanie/hodowanie chartów lub mieszańców
 • wydawanie decyzji na posiadanie psów agresywnych
 • wydawanie decyzji na czasowe odebranie zwierząt
 • realizowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy.
 • realizacja działań dot. edukacji ekologicznej
 • zadania związane z przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz podejmowanie czynności związanych z obowiązkiem prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, 
 • zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach nakazania posiadaczom odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie projektów decyzji w sprawach, dotyczących nakazania właścicielom gruntów przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie oraz zatwierdzania ugody między właścicielami gruntów, w sprawie zmian stanu wody na gruntach,
 • identyfikacja oraz sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie decyzji w sprawach ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
 • prowadzenie postepowań oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla liniowych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • wprowadzanie oraz aktualizacja informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie postępowań i opracowywanie projektów decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • przyjmowanie od wykonawców prac geologicznych zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych na obszarze dzielnicy,
 • wydawanie opinii do wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym pozostających we właściwości działania stanowiska,
 • przygotowywanie projektów opinii w sprawach nakładania obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby, 
 • sporządzanie projektu opinii do programu ochrony środowiska m.st. Warszawy,
 • sporządzanie projektów opinii do mapy akustycznej m.st. Warszawy,
 • wprowadzanie oraz aktualizacja informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie pozostających we właściwości działania stanowiska, 
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska pozostających we właściwości działania stanowiska.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 130
tel.: 22 44 38 691
e-mail: targowek.wpr@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Dominik Kolarz

Czym się zajmujemy: 

Wydział Prawny – z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego – zapewnia obsługę prawną Urzędu Dzielnicy Targówek, w tym wydziałów i innych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy, jak też delegatur oraz Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 409 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 729
e-mail: targowek.wsz@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Andrzej Dębski

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Świadczeń Rodzinnych
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Czym się zajmujemy:

 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia w ramach pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Karta Dużej Rodziny, dodatek osłonowy, dodatek elektryczny, zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 • świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w tym prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
 • nieodpłatna pomoc prawna,
 • pozostałe inicjatywy społeczne (m.in. obsługa Rady Seniorów oraz Społecznej Rady Kombatanckiej).

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 113 (I piętro)
tel.: 22 44 38 744
e-mail: targowek.wzl@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Dorota Laskowska

Czym się zajmujemy:

 • zajmujemy się rozpatrywaniem wniosków mieszkańców dzielnicy o udzielenie pomocy mieszkaniowej, polegającej na przydziale lokalu, zamianie, regulacji tytułu prawnego do lokalu.
 • realizujemy także wyroki eksmisyjne, w których sąd orzekł prawo do najmu socjalnego oraz przydzielamy pomieszczenia tymczasowe na wniosek komornika sądowego. 
 • rozpatrujemy wnioski osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 305 (III piętro)
tel.: 22 44 38 586 (585, 773)
e-mail: targowek.zkd@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Rafał Kropacz

Czym się zajmujemy:

 • zajmujemy się obsługą kadrową, wynikającą ze stosunku pracy pracowników Urzędu Dzielnicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
 • gospodarowaniem etatami i funduszem wynagrodzeń,
 • prowadzeniem rekrutacji,
 • planowaniem i organizowaniem szkoleń,
 • organizowaniem praktyk, wolontariatu oraz staży, robót publicznych i prac interwencyjnych.
 • realizacją zapisów regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz pracowników Urzędu Dzielnicy i innych osób uprawnionych.

 

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 435 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 706
e-mail: targowek.zsr@um.warszawa.pl
kierownik zespołu: Urszula Wójcicka

Czym się zajmujemy:

 • organizujemy zajęcia i programy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami;
 • organizujemy sport młodzieżowy i współzawodnictwo sportowe;
 • współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze sportu;
 • współpracujemy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok. 415 (IV piętro)
tel.: 22 443 85 97; 22 443 86 39; 22 443 86 89; 22 443 86 01
e-mail: targowek.zok@um.warszawa.pl
kierownik zespołu: Mariusz Jałtuszewski

Czym się zajmujemy:

 • prowadzimy postepowania podatkowe i przygotowujemy projekty decyzji, określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • prowadzimy działania wyjaśniające w przypadku niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, bądź niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów
 • weryfikujemy pod kątem formalnym i wprowadzamy deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wystawiamy zawiadomienia o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 301
tel.: 22 44 38 692
22 44 38 696 - przetargi
e-mail: targowek.zzp@um.warszawa.pl 
kierownik zespołu: Ewa Kowalska

Czym się zajmujemy:

 • przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych (przede wszystkim przetargów),
 • bierzemy udział w pracach komisji przetargowych,
 • opracowujemy projekty planów udzielania zamówień publicznych,
 • współpracujemy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych, Biurem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Zamówień Publicznych,
 • sporządzamy sprawozdania i raporty na temat zamówień publicznych,
 • publikujemy ogłoszenia o przetargach w różnych źródłach.

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 108 (I piętro)
tel.: 22 44 38 762
e-mail: targowek.baiso@um.warszawa.pl
naczelnik delegatury: Albert Olędzki

Telefony kontaktowe:

Ewidencja ludności, dowody osobiste
tel.: 22 44 38 789, 22 44 38 764

Kierownik Działu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych: Michał Bielecki
tel.: 22 44 38 793

rejestracja pojazdów
tel.: 22 44 38 777, 22 44 38 762

wydawanie uprawnień
tel.: 22 44 38 771, 22 44 38 772

Kierownik Działu Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień: Dorota Gapys-Kozłowska
tel.: 22 44 38 766

Zadania:

Wykonywanie zadań w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, praw jazdy, rejestracji pojazdów
 

Adres korespondencyjny:

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel.: 22 44 38 830
e-mail: targowek.cb@um.warszawa.pl

Kierownik: Jarosław Konończuk
tel.: 22 443 88 32, faks: 22 325 54 84, e-mail: targowek.cb@um.warszawa.pl
ul. Św. Wincentego 87, p. 17

Siedziba Delegatury:

03-291 Warszawa
ul. Św. Wincentego 87 pok. 15, 17, 23, 24

 • sprawy obronne - tel. 22 44 38 831
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny - tel. 22 44 38 830
 • zarządzanie kryzysowe - tel. 22 44 38 829

Zadania:

Do zadań delegatur SCB należy wykonywanie zadań Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w granicach administracyjnych dzielnicy. Kierownicy zespołów delegatur odpowiadają za koordynację pracy oraz merytoryczne i terminowe wykonywanie zadań w delegaturach. W zakresie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej współpracują z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi na terenie dzielnicy, m.in. z Wydziałami Urzędu, Policją, Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną, Wojskowym Centrum Rekrutacji Warszawa – Praga i z Zarządami Dzielnic.

Do zadań Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa należy:

 1. współpraca z Policją oraz innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi z zakresu ochrony ładu porządku i bezpieczeństwa publicznego
 2. analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 3. analiza i ocena potencjalnych zagrożeń występujących na terenie dzielnicy
 4. opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów oraz procedur niezbędnych do skutecznego zwalczania zagrożeń

Do zakresu działania Delegatur Biura – Zespołów należy w szczególności:

W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 1. analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
 3. przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
 4. gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
 6. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
 7. gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 8. realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
 9. nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
 10. radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego, urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
 12. uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
 13. uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
 14. pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 15. realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
 16. współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;

W zakresie spraw obronnych:

 1. aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
 2. uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 3. prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
 4. organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy” w dzielnicach,
 5. opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
 6. opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
 7. przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
 9. (uchylony)
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 11. opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
 12. współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
 13. udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
 14. udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”,
 15. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny.